THÔNG TIN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN In
Thứ bảy, 24 Tháng 8 2013 21:08
THCS Nguyễn Huệ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (nhấn vào link để tải về) --- o --    Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015  BDTX MODULE1
NĂM HỌC 2014 – 2015 1.Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 http://tinyurl.com/knhqjej 2.Kế hoạch BDTX (cá nhân) năm học 2014-2015
http://tinyurl.com/lvvafxu 3. Sổ tay GV (BDTX) http://tinyurl.com/o9nkxdh 4.Module 8 http://tinyurl.com/med4p6m 5.Module 10 http://tinyurl.com/kv5x99w 6.Module 18 http://tinyurl.com/polsbl8 7.Module 33 http://tinyurl.com/qehgufk   ----------------------------
NĂM HỌC 2013 – 2014 1.Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 http://tinyurl.com/o37wum2 2.Kế hoạch BDTX (cá nhân) năm học 2013-2014
http://tinyurl.com/pbvmbc8 3. Sổ tay GV (BDTX) http://tinyurl.com/p7wysfs 4.Module 7 - Hướng dẫn,tư vấn học sinh THCS (Tháng 9-10/2013) http://tinyurl.com/lqzh9nz Mẫu báo cáo bài tập Kết quả tư vấn http://tinyurl.com/l3eahy2 5.Module 12 - Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS (Tháng 12/2013) http://tinyurl.com/ow9wls2 6.Module 17 - Tìm kiếm,khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng (Tháng 1_2/2014) http://tinyurl.com/lrj8xpg 7.Module 23 - Kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh (Tháng 3-4/2014) http://tinyurl.com/m3d6lhq  
- - - - - - - - - - - - - - - - NĂM HỌC 2012 – 2013 1. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 http://tinyurl.com/kvsfbp6 2. Kế hoạch BDTX (cá nhân) năm học 2012-2013 http://tinyurl.com/kn2fjpw 3. Sổ tay GV (BDTX) http://tinyurl.com/k837xyy 4.Module THCS 9 : Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp http://tinyurl.com/b5elnb6 5.Module THCS 14 : Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp http://tinyurl.com/a5pcuho 6.Module THCS 16 : Hồ sơ dạy học http://tinyurl.com/cqgq232 7.Module THCS 19 : Dạy học với công nghệ thông tin http://tinyurl.com/dxzhtgz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 16:14